راهنمای استفاده از اینتنت‌های بازار

می‌توانید با استفاده از اینتنت‌های بازار به شرح زیر به برنامه‌های‌تان لینک دهید و با ارجاع کاربر به برنامه‌‌های‌تان در بازار، آن‌ها را تشویق به نصب، خرید یا نظر و ستاره دادن کنید.

 

۱) ارجاع به یک برنامه

با این روش، اگر بازار روی دستگاه نصب باشد، اجرا می‌شود و به صفحه‌ٔ برنامه‌ٔ مورد نظر می‌رود ولی اگر بازار روی دستگاه نصب نباشد، خطا رخ می‌دهد.

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
intent.setData(Uri.parse("bazaar://details?id=" + PACKAGE_NAME)); 
intent.setPackage("com.farsitel.bazaar"); 
startActivity(intent); 

۲) ارجاع به صفحهٔ نظردادن در مورد یک برنامه

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_EDIT); 
intent.setData(Uri.parse("bazaar://details?id=" + PACKAGE_NAME)); 
intent.setPackage("com.farsitel.bazaar"); 
startActivity(intent); 

۳) ارجاع به برنامه‌های توسعه‌دهنده

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
intent.setData(Uri.parse("bazaar://collection?slug=by_author&aid=" + DEVELOPER_ID)); 
intent.setPackage("com.farsitel.bazaar"); 
startActivity(intent); 

 

در وب نیز می‌توانید از طریق آدرس زیر به برنامه‌های توسعه‌دهنده لینک دهید.

http://cafebazaar.ir/developer/DEVELOPER_ID

برای دریافت DEVELOPER_ID خود به سربرگ «مدیریت» در پنل مراجعه کنید.

۴) ارجاع به صفحه Login بازار

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 
intent.setData(Uri.parse("bazaar://login")); 
intent.setPackage("com.farsitel.bazaar"); 
startActivity(intent);