شما می‌توانید با دریافت این فایل درصد کاربران، درصد خریداران و درصد خرید کاربران هزار دستگاه‌ اندرویدی رایج در پایان فصل پاییز ۱۳۹۷ را دریافت کنید. 

اطلاعات دستگاه‌های اندرویدی

همچنین از طریق لینک زیر می‌توانید فایل مربوط به نسبت برنامه‌های نصب شده از هر دسته‌بندی را به تفکیک استان دریافت کنید.

برنامه‌های نصب‌ شده از هر دسته‌بندی به تفکیک استان