پیش از انتشار برنامه از اینکه محتوای آن ناقض قوانين بازار و قوانین کشور نباشد اطمینان حاصل کنید. از طرفی بسیاری از مخاطبین بازار کودکان و نوجوانان هستند. با توجه به کارآیی پایین ابزارهای کنترلی، ما باید سعی کنیم مراقب آنچه به آن‌ها ارائه می‌دهیم، باشیم.