اگر برنامه‌ای مشاهده کردید که قوانین بازار ذکر شده در «راهنمای انتشار برنامه‌ها» را نقض می‌کند، لطفاً مورد را به اطلاع ما برسانید. مواردی که اعلام می‌کنید جهت بررسی به یک کارشناس ارجاع داده می‌شود.

جهت بررسی دقیق بعضی از موارد، نیاز است اطلاعات مشخصی برای ما ارسال کنید. از جمله:

اگر تخلفی که مشاهده کرده‌اید از موارد فوق خارج است لطفاً به این صفحه مراجعه کنید.