۹۵/۲/۲۵: قوانین مربوط به «اسپم و جایگاه برنامه‌ها در بازار» در راستای تبلیغات صحیح به‌روزرسانی شد.

۹۷/۱۱/۰۷: قوانین مربوط به  «درآمدزایی و تبلیغات» در راستای تبلیغات صحیح و استفاده‌ی مناسب از پرداخت‌های بازار به‌روزرسانی شد.

۹۷/۱۱/۰۸: قوانین مربوط به «امنیت» در راستای حفظ حقوق کاربران به‌روزرسانی شد. 

۹۷/۱۱/۰۸: قوانین مربوط به «محتوای غیرمجاز» به صورت جزئی به‌روزرسانی شد.