راهنمای سیستم جستجو در بازار

جستجوی بازار بر اساس سیستم برچسب زدن طراحی شده است. منظور از برچسب، کلمات مرتبط با محتوای بازار است. برچسب‌ها اغلب دو دسته‌اند؛ برچسب‌های ساخته شده از رفتار کاربران جستجوگر و برچسب‌هایی که مستقیم از دل محتواها به دست آمده‌اند.

برچسب‌های دسته‌ی اول نتیجه‌ی فعالیت کاربران‌اند؛ فعالیت‌‌هایی مثل جستجوی یک عبارت، بازدید از یک برنامه و نصب یک برنامه، که این فعالیت‌ها را با مفهوم بازخورد کاربران می‌شناسیم.

برچسب‌های دسته‌ی دوم از نام برنامه‌ها، توضیحات آن‌ها و شباهت میان محتواها از طریق مجموعه‌ای از الگوریتم‌های متکی بر همین نوع داده‌ها به‌دست می‌آیند. در نهایت با ادغام این برچسب‌ها، رتبه‌بندی یک جستارنما مشخص می‌گردد.