گاهی در طراحیِ صفحاتِ برنامه، نیاز به این است که با فشردنِ یک‌دکمه یا عنصرِ دیگری، تنها تغییری در صفحه‌ ایجاد شود و به صفحهٔ دیگری نرود، برای چنین کاری باید‌ به المان‌هایی از صفحه که قرار است تغییر کنند، شناسه‌ای اختصاص داده‌شود، این‌کار با استفاده از اضافه کردنِ مشخصهٔ tag انجام می‌پذیرد و مقدارِ آن برابرِ نامِ منحصربه‌فردی برای آن المان است. 
حال، در یکی از دکمه‌ها یا کارت‌های صفحه (یا المان‌های قابلِ کلیکِ دیگر)، از کنش (action) به شکلِ change:URL_TO_CHANGE_INFO استفاده شود و URL_TO_CHANGE_INFO با آدرسِ صفحه‌ای که اطلاعاتِ تغییراتِ صفحهٔ کنونی در آن وجود دارد، جایگزین می‌شود و در صفحهٔ مذکور، اطلاعات به‌شکلِ زیر نوشته می‌شوند:

<change>
	<text tag=TAG_OF_TEXT>new text will be replaced</text>
</change>