برای نمایش کامنت‌ها می‌توانید از این مولفه (component) استفاده کنید. نمونه‌ای از این مولفه:

<comment id=‘commentId’ name=‘commentName’ date=‘yesterday’> comment message 
</comment>

 

id: شناسه کامنت است و برای ریپورت شدن کامنت از آن استفاده می‌شود

name: نام فرستنده کامنت

date: تاریخ ارسال کامنت. در صورتی که به آن اشاره‌ای نکنید، چیزی نمایش داده نمی‌شود

 

مقداری که بین دو تگ comment قرار داده می‌شود مقدار محتوای پیام را مشخص می‌کند

 

در صورتی که کامنتی ریپورت شود درخواستی به مسیر comments/report می‌رود و با مقدار  commentId به  آدرس دامنه اضافه‌ خواهد ‌شد.

برای مثال اگر آدرس دامنه www.test.com/inline باشد، وقتی کامنتی ریپورت می‌شود درخواستی که حاوی شناسه‌ کامنت است به آدرس www.test.com/inline/comment/report ارسال می‌شود.

 

مثال کاملی از کامنت:

<page>
<comment id=‘commentId1’ name=‘name’> comment message 1</comment>
<comment id=‘commentId2’ name=‘name’> comment message 2</comment>
<comment id=‘commentId3’ name=‘name’> comment message 3</comment>
</page>