برای برنامه‌های آنی، لینکِ قابلِ اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی و قابلِ تبدیل به QR به شکلِ زیر وجود دارد:

"http://kamane.cafebazaar.ir/?pn=packagename"

 

که در آن packagename، نامِ بستهٔ مذکور است. طبیعی‌ست اگر برنامهٔ آنیِ مذکور منتشر نشده‌باشد، فقط به‌وسیلهٔ نسخهٔ توسعه‌دهندگان می‌توان آن‌را از طریقِ لینک نیز اجرا کرد. همچنین برای اشتراک‌گذاریِ صفحهٔ خاصی از برنامه، از لینک با فرمتِ زیر می‌توان استفاده کرد:

"http://kamane.cafebazaar.ir/?pn=packagename&pt=pagepath"

 

که در آن pagepath، آدرسِ صفحهٔ مذکور برای اشتراک‌گذاری است.