برای جدا کردن بخش‌های مختلف محتوا می‌توانید از المان جداساز با تگ divider استفاده نمایید:

<page>
	<text>سلام</text>
	<divider />
	<text>علیکم</text>
</page>
 

شما همچنین می‌توانید با استفاده از مشخصه‌ی style با المان جداساز بین قسمت‌های مختلف محتوا فاصله بیندازید بدون این‌که خط جداساز کشیده شود:

<page>
	<text>سلام</text>
	<divider style="empty"/>
	<text>علیکم</text>
</page>