دکمه‌های دوگانه، مجموعه‌ای از دو دکمه هستند که به‌شکلِ افقی در کنارِ هم قرار گرفته‌اند. برای استفاده از دکمه‌های دوگانه، باید از تگ dualbuttons استفاده کرد و درونِ آن، به‌ترتیب دو دکمه را قرار داد تا کنارِ هم قرار بگیرند.

<page>
	<dualbuttons>
		<button style="primary" action="action/A/">دکمهٔ اول</button>
		<button action="action/B/">دکمهٔ دوم</button>
	</dualbuttons>
</page>