برای استفاده از لیست بی‌انتها کافیست المان هایی که می‌خواهید در ابتدا در لیست باشند را داخل تگ list قرار دهید. اگر کاربر به انتهای لیست برسد یک درخواست از دستگاه کاربر به آدرسی که در مشخصه‌ی path قراد داده شده است فرستاده میشود و در payload خود فیلدی با نام token (token می‌تواند شماره‌ی صفحه‌ی بعد یا هر چیز دیگری باشد که شما باید با استفاده از آن صفحه‌ی بعدی را ساخته و به کاربر ارسال کنید) دارد که مقدار آن همان مقداری است که مشخصه‌ی token در لیست دارد. 
شما باید در جواب این درخواست یک لیست دیگر شامل المان های جدید ارسال کنید. همچنین token را برابر با نشانه‌ای برای صفحه‌ی بعد قرار دهید یا اگر به انتهای لیست رسیده token را برابر با رشته‌ی خالی("") قرار دهید. (استفاده نکردن از این مشخصه نیز به معنای رسیدن به ته لیست است و دیگر درخواستی از کاربر ارسال نمی‌شود.)

<page>
	<list token="2" path="test/">
		<card>
			<image 
				  style="avatar"
				  src="http://www.clerksroom.com/profiles/original_836-480x480.jpg"/>
			<text>۱کارت</text>
			<text><small>کارت کارت کارت</small></text>
		</card>
		
		<card>
			<image 
				  style="avatar"
				  src="http://www.clerksroom.com/profiles/original_836-480x480.jpg"/>
			<text>۲کارت</text>
			<text><small>کارت کارت کارت</small></text>
		</card>
		
		<card>
			<image 
				  style="avatar"
				  src="http://www.clerksroom.com/profiles/original_836-480x480.jpg"/>
			<text>۳کارت</text>
			<text><small>کارت کارت کارت</small></text>
		</card>
		
		<card>
			<image 
				  style="avatar"
				  src="http://www.clerksroom.com/profiles/original_836-480x480.jpg"/>
			<text>کارت۴</text>
			<text><small>کارت کارت کارت</small></text>
		</card>
		
		<card>
			<image 
				  style="avatar"
				  src="http://www.clerksroom.com/profiles/original_836-480x480.jpg"/>
			<text>کارت۵</text>
			<text><small>کارت کارت کارت</small></text>
		</card>
		
		<card>
			<image 
				  style="avatar"
				  src="http://www.clerksroom.com/profiles/original_836-480x480.jpg"/>
			<text>کارت۶</text>
			<text><small>کارت کارت کارت</small></text>
		</card>
	</list>
</page>

 

در درخواست‌های بعدی نیز باید همچین کدی ارسال شود با این تفاوت که در درخواست های بعدی نیازی به استفاده از تگ page نیست.