با استفاده از پاورقی (Footer) شما می‌توانید کنش اصلی صفحه را در دسترس دائم و راحت کاربر قرار دهید. پاورقی به شکل یک دکمه‌ی اصلی (primary button) نمایش داده‌ می‌شود که به پایین صفحه چسبیده‌ است و می‌توان برای آن مشخصه‌های یکسانی با مشخصه‌های المان دکمه (به جز مشخصه‌ی style) تعریف کرد:

<page>
	<footer action="someUrl/" validate="false" clearFields="true">
		عمل اصلی را انجام بده!
	</footer>
</page>

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد مشخصه‌های یک پاورقی این سند را مطالعه نمایید.

پاورقی با دو دکمه

مانند دکمه‌های دوگانه شما می‌توانید در پاورقی دو دکمه قرار دهید، یکی نماینده‌ی اکشن اصلی و دیگری نمایانگر اکشن جانبی:

<page>
	<footer>
		<primaryAction action="actions/primary">
			اصل کار
		</primaryAction>
		<secondaryAction action="actions/secondary">
			فرع کار
		</secondaryAction>
	</footer>
</page>