شما می‌توانید با استفاده از تگ header عنوان یک صفحه را مشخص نمایید. اگر در صفحه‌ی شما چنین تگی وجود داشته‌باشد، سربرگ ثابتی شامل متن مشخص شده برای کاربر نمایش داده خواهد شد. اکثر صفحات بهتر است که سربرگ مشخص داشته‌باشند تا کاربر بتواند جای خود در جریان برنامه را تشخیص دهد.

<page>
	<header>برنامه‌ی تستی</header>
	<text>سلام علیکم</text>
</page>