هم‌افزایی برنامه‌های آنی

با کلیک کردن روی دکمه‌ای که اکشن "inline" برای آن گذاشته شده است صفحه path از برنامه آنی با نام بسته packageName اجرا میشود و بعد از اتمام برنامه آنی باز شده درخواستی از سوی کاربر به صفحه callback از برنامه آنی شما می‌رود که این درخواست شامل فیلد "token" در "payload" است که از طرف برنامه آنی که باز کرده‌اید به عنوان نشانهٔ خروج مشخص شده است.

<page>
	<button action="inline:packageName/path" callback="callback_path/"> مرا بفشار </button>
</page>

 

درخواستی که از سمت برنامه شما به برنامه‌آنی دیگر میرود ورودی های کاربر در این صفحه را نیز در بر دارد.