ورودی‌های کاربر به کاربران اجازه‌ی وارد کردن اطلاعات و ارسال این اطلاعات به ارایه‌دهنده‌ی سرویس را می‌دهند. اطلاعات ورودی‌های کاربری در درخواست‌های ارسالی در ازای کنش‌های کاربر از طریق همان صفحه و به شکل یک شی JSON قرار می‌گیرند که کلید‌های آن نام‌ فیلد‌های مربوطه‌ی هر المان ورودی و مقادیر آن‌ها مقادیر ورودی‌ها متناظر با مقدار وارد شده توسط کاربر خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر در مورد فرمت درخواست‌های ارسالی از کلاینت این سند را مطالعه نمایید. 

همه‌ی المان‌های ورودی کاربر مشخصه‌های مشترک زیر را دارا هستند:

  • field: مقدار این مشخصه به عنوان کلید مربوط به اطلاعات این المان ورودی در اطلاعات قرارداده شده در درخواست‌ها استفاده می‌شود.
  • placeholder: متن مشخص شده در این مشخصه به کاربر نمایش داده می‌شود و بیانگر اینست که این المان ورودی مشخص کننده‌ی چه اطلاعاتی است و کاربر باید چه اطلاعاتی در آن وارد نماید.
  • prefill: مشخص کننده‌ی حوزه‌ی ذخیره‌سازی اطلاعاتی است که کاربر در این ورودی وارد می‌کند (بخش بعدی را بخوانید).
<page>
	<edittext field="name" placeholder="اسم شما" />
</page>

 

زیر مستندات این مستند به تشریح المان‌های ورودی که در حال حاضر روی بستر پیاده‌سازی شده‌اند اختصاص یافته‌اند و در هر کدام توضیحات خاص مربوط به هر المان ورودی کاربری آمده است.

ذخیره‌سازی اطلاعات پر شده توسط کاربر (Prefill)

اطلاعات وارد شده توسط کاربر در هر المان ورودی ذخیره می‌شود تا در صورتی که کاربر بعدا به المان ورودی مشابه برخورد همان مقدار برایش به طور پیش‌فرض وارد شود. چگونگی این ذخیره‌سازی بسته به حوزه‌ی فیلد مربوطه دارد که توسط مشخصه‌ی prefill مشخص می‌شود:

  • page: این مقدار به عنوان حوزه‌ی پیش‌فرض هر المان ورودی در نظر گرفته می‌شود. در این حوزه، مقدار فیلد مربوطه در صفحه‌ی مربوطه ذخیره می‌شود و در صورتی که کاربر بعدا در همان صفحه به همان فیلد (المان ورودی با مشخصه‌ی field یکسان) بر بخورد مقدار قبلی برایش از قبل پر می‌شود.
  • session: اطلاعات به ازای فیلد و session مربوطه ذخیره خواهد شد، بدین شکل که در همان session هرگاه کاربر با همان فیلد (المان ورودی با مشخصه‌ی field یکسان) مواجه شود مقدار وارد شده به شکل پیش‌فرض برایش وارد می‌شود. هر بار که کاربر برنامه‌ی آنی را اجرا می‌کند یک session درنظر گرفته می‌شود.
  • application: مقدار برای این برنامه‌ی آنی ذخیره می‌شود، و در این برنامه هرگاه کاربر با همان فیلد (المان ورودی با مشخصه‌ی field یکسان) مواجه شود مقدار وارد شده به شکل پیش‌فرض برایش وارد می‌شود.
  • global: مقدار به طور کلی ذخیره می‌شود و کاربر در هر برنامه‌ی آنی که با همان فیلد (المان ورودی با مشخصه‌ی field یکسان) مواجه شود مقدار وارد شده برایش به طور پیش‌فرض وارد می‌شود. فقط المان‌های با مشخصه‌ی prefill برابر global مقادیر ذخیره‌شده در این حوزه را استفاده می‌کنند.


هر المان ورودی تلاش می‌کند که مقدار قبلا وارد شده در خود را از حوزه‌ی مشخص شده‌ی خود باز یابد (پیش‌فرض مقدار page برای هر المان در نظر گرفته می‌شود). در صورتی که در آن حوزه مقداری مشخص نشده باشد، مقدار ذخیره‌شده در حوزه‌ی پدر مورد استفاده قرار می‌گیرد (یا نزدیک‌ترین حوزه‌ی پدری که مقداری برای این فیلد داشته باشد). لکن هنگام ذخیره‌سازی المان ورودی مقدار را در مستقل از حوزه‌ای که از آن خوانده در حوزه‌ی خود ذخیره‌سازی می‌کند. ترتیب ارث‌بری حوزه‌ها در لیست فوق مشخص شده (بدین شکل که هر حوزه فرزند حوزه‌ی زیرین خود است). استثنای این قاعده حوزه‌ی global است که تنها توسط ورودی‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حوزه‌ی خودشان global باشد.

<page>
	<edittext field="name" prefill="session" />
</page>

 

مقادیر ذخیره شده‌ی فیلد‌ها را می‌توان توسط مشخصه‌ی clearFields دکمه‌ها پاکسازی کرد (این سند را بخوانید).