با استفاده از این کامپوننت می‌توانید از کاربر آدرس دریافت کنید. برای دریافت آدرس می‌توان از تگ addressInput استفاده کرد. آدرس‌هایی که کاربر وارد می‌کند در دستگاه او ذخیره می‌شوند و هر وفت که بخواهد می‌تواند یک آدرس جدید اضافه کند یا از آدرس‌های قبلی استفاده کند. آدرس های قبلی را می‌توان ویرایش و یا حذف کرد.
سه نوع ورودی آدرس در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید با توجه به نیازتان یکی از آن‌ها را از کاربر دریافت کنید:

۱- انتخاب آدرس بر روی نقشه (map). این نوع آدرس در گوشی ذخیره نخواهد شد و فقط برای شما ارسال می‌شود. (این نوع آدرس برای برنامه‌هایی که می‌خواهند براساس موقعیت مکانی کاربر سرویسی را ارائه دهند مناسب است)
در مثال زیر با استفاده از مقدار map در المان type مشخص شده است که برای آدرس ورودی فقط موقعیت مکانی بر روی نقشه نیاز است.

<page>
  <usesPermission permission="approximateLocation">
    ما با استفاده از این اطلاعات شرکت‌های نزدیک شما را پیدا می‌کنیم.
  </usesPermission>
  <addressInput field="userAddress" placeholder="مبدا" type="map">
  </addressInput>
</page>

 

همچنین اگر می‌خواهید همزمان با انتخاب آدرس مکان خاصی را هم بر روی نقشه به کاربر نشان دهید می‌توانید از تگ marker درون تگ map استفاده کنید. توضیحات مربوط به نقشه و مارکر را می‌توانید از اینجا بخوانید.

<page>
  <usesPermission permission="approximateLocation">
    ما با استفاده از این اطلاعات شرکت‌های نزدیک شما را پیدا می‌کنیم.
  </usesPermission>
  <addressInput field="userAddress" placeholder="مبدا" type="map">
    <map lat="35.7864059" lng="51.3749634" zoom="10">
    <marker lat="35.7826551" lng="51.3839532" title="بازار" color="#3D5AFE" description="شرکت کافه بازار"/>
    </map>
  </addressInput>
</page>

 

در مثال‌های بالا در تگ addressInput علاوه بر type دو المان دیگر هم وجود دارد.

placeholder: عنوان فیلدی است که به کاربر نشان داده می‌شود.
field: مقادیر آدرس وارد شده توسط کاربر در یک پارامتر با اسمی که شما در این قسمت تعیین کرده‌اید برایتان ارسال خواهد شد.

۲- آدرس متنی (address)، در این نوع کاربر باید یک آدرس دقیق را تایپ کند و برای آن عنوان در نظر بگیرد. این نوع آدرس در گوشی ذخیره خواهد شد و بعدا می‌تواند دوباره آن را انتخاب کند. (برای برنامه‌هایی که نیازی به موقعیت مکانی کاربر ندارند و فقط می‌خواهند آدرس را دریافت کنند مناسب است)


<page>
  <usesPermission permission="approximateLocation">
    ما با استفاده از این اطلاعات شرکت‌های نزدیک شما را پیدا می‌کنیم.
  </usesPermission>
  <addressInput field="userAddress" placeholder="مبدا" type="address">
    <map lat="35.7864059" lng="51.3749634" zoom="10">
    <marker lat="35.7826551" lng="51.3839532" title="بازار" color="#3D5AFE" description="شرکت کافه بازار"/>
    </map>
  </addressInput>
</page>

 

۳- آدرس و نقشه (both)، در این نوع کاربر ابتدا باید یک آدرس را تعریف کند و سپس بر روی نقشه هم موقعیت دقیق آن آدرس را می‌تواند انتخاب کند. اگر کاربر یکی از آدرس‌های قبلی خود را انتخاب کند که قبلا بر روی نقشه موقعیت آن را مشخص نکرده است ابتدا نقشه به او نشان داده می‌شود که انتخاب کند بعد از آن آدرس انتخاب خواهد شد.

<page>
  <usesPermission permission="approximateLocation">
    ما با استفاده از این اطلاعات شرکت‌های نزدیک شما را پیدا می‌کنیم.
  </usesPermission>
  <addressInput field="userAddress" placeholder="مبدا" type="both">
    <map lat="35.7864059" lng="51.3749634" zoom="10">
    <marker lat="35.7826551" lng="51.3839532" title="بازار" color="#3D5AFE" description="شرکت کافه بازار"/>
    </map>
  </addressInput>
</page>