ورود‌ی‌های چندگزینه‌ای، برای انتخاب از بینِ گزینه‌هایی محدود است و با تگِ choices مشخص می‌شوند. 
این‌تگ، مانندِ همه‌ی ورودی‌ها مشخصه‌های field و placeholder را دارد (توضیحاتِ‌بیشتر را در صفحهٔ ورودی‌های کاربر بخوانید). 

برای مشخص‌کردنِ‌ گزینه‌ها، به‌ازای هرگزینه از تگِ option درونِ choices استفاده می‌کنیم. هر option شاملِ متنی‌ست که به‌کاربر نمایش داده می‌شود و درونِ تگ قرار می‌گیرد.

<page>
	<choices field="category" placeholder="دسته‌بندی">
		<option>علمی</option>
		<option>هنری</option>
		<option>فرهنگی</option>
		<option>اجتماعی</option>
	</choices>
</page>

 

هر تگ یک مشخصهٔ اختیاریِ value نیز دارد که شاملِ مقداری‌ست که درصورتِ انتخابِ آن، به سرور ارسال می‌شود.

 
<page>
	<choices field="category" placeholder="دسته‌بندی">
		<option value="science">علمی</option>
		<option value="art">هنری</option>
		<option value="culture">فرهنگی</option>
		<option value="social">اجتماعی</option>
	</choices>
</page>

 

درصورتی‌که مقدارِ value برای یک option مشخص نشود، همان متنی که کاربر نشان‌داده می‌شود به‌عنوانِ value به سرور ارسال می‌شود. 

شما همچنین می‌توانید با استفاده‌ از مشخصه‌ی selected روی یک تگ option آن را به طور پیش‌فرض انتخاب شده قرار دهید: (اضافه‌شده در نسخهٔ ۰,۳,۰ )

<page>
	<choices field="category" placeholder="دسته‌بندی">
		<option value="science">علمی</option>
		<option value="art" selected="true">هنری</option>
		<option value="culture">فرهنگی</option>
		<option value="social">اجتماعی</option>
	</choices>
</page>

 

مقادیر پیش‌فرضی که از اطلاعات وارد شده توسط کاربر خوانده می‌شوند بر مقادیر مشخص شده در کد (مانند حالت بالا) اولویت دارند.

در حالتی که یک المان ورودی چندگزینه‌ای بیشتر از هفت گزینه داشته باشد به شکل خودکار ورودی جستجویی نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد تا کاربر راحت‌تر بتواند گزینه‌ی مورد نظر خود را پیدا و انتخاب کند. این المان جستجو به شکل پیشوندی روی متن و مقدار (مشخصه‌ی value) گزینه‌ها جستجو می‌کند.