برای جستجو در سربرگ میتوانید از تگ searchHeader (و در پاورقی از تگ searchFooter) استفاده کنید.

<page>
	<searchHeader></searchHeader>
</page>

 

مشخصه placeholder در searchHeader مانند edittext عمل می‌کند و در صورت خالی بودن فیلد جستجو به کاربر نمایش داده میشود.

<page>
<searchHeader placeholder="جستجو"></searchHeader>
</page>

 

با تغییر متن جستجو یک درخواست از سمت کاربر به آدرس مشخصه update در فیلد query درون payload فرستاده می‌شود و بدون این که به صفحه دیگری برویم، المان های صفحه عوض شده و صفحه ی جدید نمایش داده می‌شود.

<page>
<searchHeader update="someurl/"></searchHeader>
</page>

 

همچنین مشخصه action در searchHeader، مثل button عمل کرده و مقصد درخواستی که با کلیک کردن روی دکمه جستجو ارسال می‌شود را مشخص می‌کند.

<page>
<searchHeader action="someotherurl/"></searchHeader>
</page>

 

اگر کاربر متن query را به عنوان متن جستجو وارد کند، درخواست از سمت کلاینت به آدرس someotherurl/query ارسال می‌شود. 
متن نوشته شده داخل تگ searchHeader به عنوان مقدار اولیه جستجو به کاربر نمایش داده می‌شود.

<page>
<searchHeader>سلام دنیا</searchHeader>
</page>

 

تگ searchFooter نیز مانند searchHeader است و تنها تفاوت آن‌ها در آیکون بازگشت در searchHeader است که در ابتدا به جای آیکون جستجو، آیکون بازگشت نمایش داده میشود و اگر کاربر تغییری در متن جستجو بدهد، به آیکون جستجو تبدیل میشود.

<page>
<searchFooter placeholder="جستجو" update="someurl/" action="someotherurl/">سلام دنیا</searchFooter>
</page>