برای استفاده از سیستم‌های پرداختیِ پیاده‌سازی‌شده در بسترِ آنی، باید، یک دکمه با کنشی (action) به شکل pay:PAYMENT_INFO_URL قرار دهیم، که در آن PAYMENT_INFO_URL آدرسِ صفحه‌ایست که در آن اطلاعات پرداخت مطابقِ شیوه‌های زیر قرار می‌گیرد. 
برای پرداخت از طریقِ درگاهِ پرداختِ رسید، اطلاعات مطابقِ این شیوه بیان می‌شوند. 
و برای استفاده از پرداختِ درون‌برنامه‌ای، اطلاعات مطابقِ این سند خواهند بود.

صفحاتِ اطلاعاتِ پرداخت تنها حاویِ اطلاعات هستند و در آن page و المان‌های دیگر وجود ندارند