پیش‌نیازِ این‌سند، آگاهی ساختار و چگونگیِ پیاده‌سازیِ پرداختِ‌درون‌برنامه‌ایست.

برای استفاده از پرداختِ درون‌برنامه‌ای، ابتدا باید در یکی از صفحاتِ برنامه تگِ زیر قرار بگیرد:

<iab key="publickey"/>

 

در حینِ توسعه، زمانی‌که هنوز بستهٔ شما به برنامه‌ای روی کافه‌بازار اضافه نشده، شما می‌توانید در تگِ iab از مشخصهٔ packagename (اضافه‌شده در نسخهٔ ۱٫۳٫۰) استفاده کنید تا نامِ بسته‌ای که در کافه‌بازار کالاهای دیجیتالِ خود را برروی آن تعریف‌کرده‌اید را مشخص کنید. طبعاً این مشخصه در حالتِ انتشار (production) کار نمی‌کند و به‌شکلِ خودکار برابر با نامِ بستهٔ برنامه خواهد شد.

<iab key="publickey" packagename="your.packagename" />

 

قرار بگیرد. این تگ، معادلِ آماده‌سازیِ سرویس و صدا کردنِ getPurchases هست و در ریکوئستِ بعدی، اطلاعاتِ دریافت‌شده از getPurchases توسطِ کلاینت به سرور ارسال می‌شود.

خریدِ کالا

در ادامه، برای خرید درون‌برنامه‌ای، باید با کُنش (اکشن) از نوعِ pay، آدرسی را فراخوانی کنند که در آن اطلاعاتِ خرید به شکلِ زیر نوشته‌شده باشد.

<iabBuy>
 <meta name="sku" value="SKU" />
 <meta name="payload" value="PAYLOAD" />
 <meta name="callback" value="CALLBACK/" />
</iabBuy>

 

که برنامه، کالای SKU را خریداری می‌کند و به صفحهٔ CALLBACK می‌رود و اطلاعاتِ پرداخت را به ضمیمهٔ PAYLOAD (که دلخواه است)، باز می‌گرداند. 

مصرفِ کالا

همچنین برای مصرفِ کالای درون‌برنامه‌ای، مشابهِ‌ خرید، از‌ طریقِ اکشنِ pay ، صفحه‌ای فراخوانی کند که خروجیی به فرمتِ زیر بازگرداند:

<iabConsume>
 <meta name="token" value="TOKEN" />
 <meta name="payload" value="PAYLOAD" />
 <meta name="callback" value="CALLBACK/" />
</iabConsume>

 

که توکنِ خریدِ آیتمی که باید مصرف شود، در آن داده می‌شود و PAYLOAD و CALLBACK مشابهِ قسمتِ خرید هستند.

توجه کنید که تگ‌های iabConsume و iabPay درونِ هیچ‌تگِ دیگری قرار نمی‌گیرند و دکمه‌ای که به صفحهٔ آن‌ها ارجاع می‌دهد باید اکشنی به شکلِ pay: داشته‌باشد.