با استفاده ازآلبوم‌ عکس یا photoSlider می‌توان چند عکس را در یک المان نمایش داد به صورتی که با کلیک کردن روی هر عکس آن عکس به صورت تمام صفحه نمایش داده میشود. برای استفاده از این المان کافیست چند عکس را داخل تگ photoSlider قرار دهید.

<page>
	<photoSlider>
		<image src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLGBC59JRLfbTCin0wyBapltkftsx9ci70TpD3sOjF6igI7Qs_AA"/>
		<image src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNgBOBhogAsTnut7p4DMLWC6N85U-C_4z8yskDJ88bSeV-EBl2"/>
	</photoSlider>
</page>

 

مشخصه‌ی aspectRatio در photoSlider مانند image بوده و نسبت طول و عرض المان را مشخص می‌کند. ( برای نمایش بهتر آلبوم‌ عکس، بهتر است تصاویر داده شده دارای aspectRatio برابر با آلبوم باشند. )

<page>
	<photoSlider aspectRatio="1:1">
		<image src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLGBC59JRLfbTCin0wyBapltkftsx9ci70TpD3sOjF6igI7Qs_AA"/>
		<image src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNgBOBhogAsTnut7p4DMLWC6N85U-C_4z8yskDJ88bSeV-EBl2"/>
	</photoSlider>
</page>