درخواست‌های کلاینت همگی با متد POST برای سرور شما ارسال می‌شوند. اطلاعات مربوط به صفحه‌ای که درخواست از آن نشات گرفته و اطلاعات کلی کلاینت و برنامه در قالب پارامترهای POST درخواست ارسال خواهند شد. این پارامترها شامل مقادیر زیر هستند:

  • payload: یک شی به فرمت JSON است شامل اطلاعات مربوط به صفحه‌ای که درخواست از آن آمده، به طور عمده اطلاعات ورودی‌های کاربر (المان‌های ورودی) و اطلاعاتی که از طریق درخواست‌های دسترسی بدست آمده‌اند.
  • packageName: نام بسته‌ی برنامه‌ی آنی که درخواست از آن آمده.
  • sessionID: مشخصه‌ی یکتایی مربوط به session اجرایی کنونی کاربر
  • deviceID: مشخصه‌ی یکتایی مربوط به دستگاهِ کاربر
  • uniqueID: مشخصه‌ی یکتای حسابِ کاربریِ کاربر است که درصورتِ لاگین نبودن می‌تواند خالی باشد.


مقدار payload یک شی JSON است که شامل اطلاعات مربوط به صفحه‌ای است که درخواست از آن نشات گرفته است. برای مثال، درخواست‌های ناشی از صفحه‌ی زیر:

<page>
	<edittext field="x"/>
	<usesPermission permission="phoneNumber"/>
	<button action="someUrl/">مرا بفشار!</button>
</page>

 

دارای مقدار payload به شکل زیر خواهند بود:

{
	"x": "سلام",
	"permittedData": {
		"phoneNumber": "989123456789"
	}
}

 

تمامی کنش‌های کاربر در یک صفحه منجر به ارسال درخواستی با payload یکسان می‌شوند. بدین معنی که حتی کنش بازگشت نیز منجر به ارسال این اطلاعات می‌گردد.