با استفاده از جدول می‌توانید کامپوننت‌های مختلف را در یک گروه قرار دهید. برای استفاده از این کامپوننت کافی است کامپوننت‌هایی را که نیاز دارید، داخل تگ table بگذارید:

<page>
	<table>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</table>
</page>

 

ویژگی‌هایی که با استفاده از table بدست می‌آورید به این شرح است:

 

divider: با استفاده از این ویژگی می‌توانید بین کامپوننت‌ها (به صورت سطری) خط جدا کننده‌ای اضافه کنید که شامل مقادیر none, table و betweenRows است. نحوه‌ی استفاده از آن به این شکل است:

<page>
	<table divider=‘none’>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</table>
</page>

- مقدار none هیچ جداکننده‌ای بین کامپوننت‌ها نمی‌اندازد.

- مقدار table که پیش فرض محسوب می‌شود، هم بین هر کامپوننت و هم در خط آخر ( بعد از آخرین کامپوننت ) جدا کننده اضافه می‌کند.

- مقدار betweenRows فقط بین هر کامپوننت جدا کننده اضافه می کند.

 

dividerColor: برای تغییر رنگ این جداکننده می‌توانید از تگ dividerColor استفاده کنید. چنانچه از این تگ استفاده نکنید به صورت پیش فرض از رنگ اولیه ی تم صفحه استفاده خواهد شد و در صورتی که از تم برای صفحه استفاده نکرده باشید رنگ خاکستری به عنوان جدا کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نحوه‌ی استفاده از آن به این صورت است:

<page>
	<table divider=‘betweenRows’ dividerColor=‘#FF00FF’>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</table>
</page>

 

border: با استفاده از این ویژگی می‌توانید دور جدول خود خطی را رسم کنید که مقادیر قابل قبول برای آن none, rect و round است. نحوه‌ی استفاده از آن را در اینجا می‌بینید:

<page>
	<table border=‘rect’>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</table>
</page>

 

- مقدار none  هیچ خطی به دور جدول شما نمی‌کشد.

- در مقدار rect خطی که دور جدول کشیده می‌شود دارای گوشه‌های تیز است.

- در مقدار round خط دور جدول گوشه‌های گرد دارد.

 

borderColor: برای تغییر رنگ این خط می‌توانید از تگ borderColor استفاده کنید. در صورتی که از این تگ استفاده نکنید، رنگ اولیه ی تم صفحه، رنگ پیش‌فرض خواهد بود. نحوه‌ی استفاده از آن به این صورت است:

<page>
	<table border=‘rect’ borderColor=‘#FF00FF’>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</table>
</page>

 

size: با استفاده از این ویژگی می‌توانید سایز جدول را (از لحاظ عرضی) تعیین کنید. مقادیر قابل قبول برای این تگ small,normal و large هستند که به نسبت عرض گوشی مقدار ۰.۴، ۰.۷ و ۰.۹ عرض را در بر می‌گیرند. به این صورت می‌توان از آن استفاده کرد:

 

<page>
	<table size=‘normal’>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</table>
</page>