با استفاده از این کامپوننت می‌توانید از کامپوننت‌های مختلف (مانند نوشته و عکس و …) در کنار یکدیگر استفاده کنید. برای استفاده از این کامپوننت کافی است کامپوننت‌هایی را که نیاز دارید داخل تگ tableRow قرار دهید.

<page>

	<tableRow>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</tableRow>
</page>

 

در tableRow می‌توانید حداکثر از 9 کامپوننت در کنار هم استفاده کنید و بیشتر از این تعداد قابل نمایش نیست. کامپوننت‌ها در صفحه از راست به چپ چیده می‌شوند، یعنی کامپوننت‌هایی که اول نوشته می‌شوند سمت راست سطر قرار می گیرند و به ترتیب تا سمت چپ صفحه افزوده خواهند شد.

 

ویژگی‌هایی که با استفاده از tableRow بدست می‌آورید به این شرح است:

 

showDivider: با استفاده از این ویژگی می‌توانید بین کامپوننت‌ها خط جداکننده‌ی عمودی اضافه کنید که مقدار آن true و false است. در صورتی که از مقدار true استفاده کنید، این مقدار بین کامپوننت‌های جدا کننده قرار می‌گیرد. مقدار پیش فرض این ویژگی true و نحوه‌ی تعیین آن به این صورت است:

<page>
	<tableRow showDivider=‘false’>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</tableRow>
</page>

 

dividerColor: برای تغییر رنگ این جداکننده می‌توانید از تگ dividerColor استفاده کنید. در صورت عدم استفاده از این تگ، رنگ اولیه تم صفحه به عنوان پیش‌فرض مورد استفاده قرارخواهد گرفت و چنانچه که از تم برای صفحه استفاده نکرده باشید از رنگ خاکستری به عنوان جدا کننده استفاده خواهد شد. به این صورت می‌توان از آن استفاده کرد:

<page>
	<tableRow divider=“true” dividerColor=“#FF00FF”>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</tableRow>
</page>

 

height: ارتفاع پیش‌فرض هر سطر عدد ۴۸ است، یعنی هر سطر ۴۸ پیکسل از گوشی را اشغال می‌کند و اگه کامپوننتی ارتفاعش از این عدد بیشتر باشد تغییر سایز می‌دهد تا در این ارتفاع جا شود (اگر نتواند خودش را جا کند اطلاعات شما ناقص نمایش داده می‌شود). اگر لازم است که ارتفاع هر کامپوننت به اندازه‌ی نیاز بزرگ شود می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید و مقدار wrap را برای آن در نظر بگیرید. نحوه استفاده از آن به این صورت است:

<page>
	<tableRow height=“wrap”>
		<image src=“testSrc“/>
		<image src="testSrc"/>
	</tableRow>
</page>

 

وزن کامپوننت‌ها

 

در صورتی که لازم باشد عرض هر کامپوننت را به نسبت خاصی در صفحه قرار دهید می‌توانید از تگ weight در هر کامپوننت استفاده کنید که مقدار عددی می‌پذیرد. به این صورت می‌توانید از آن استفاده کنید:

<image src=“testSrc“ weight=‘1’/>

 

هر چه وزن عدد شما بیشتر باشد مقدار فضایی که در عرض اشغال می کند بیشتر است. به عبارتی این عدد نسبت فضایی است که اشغال می‌کند و مقدار پیش فرض آن ۱ است.

 

در صورتی که بخواهید کامپوننت نوشته‌ی شما  دو برابر کامپوننت عکس فضا اشغال کند می‌توانید به این صورت وزن هر کامپوننت را مشخص کنید:

<page>
	<tableRow height=“wrap”>
		<text weight=‘2’>نوشته ی شما</text>
		<image weight=‘1’ src="testSrc"/>
	</tableRow>
</page>

 

اگر می‌خواهید کامپوننت هر مقدار ازعرض صفحه را که لازم است، اشغال کند، می‌توانید عدد -1 را برای آن در نظر بگیرید:

<page>
	<tableRow height=“wrap”>
		<text weight=‘-1’>نوشته ی شما با عرض متفاوت در نوشته‌های متفاوت</text>
		<text weight=‘2’>نوشته ی شما</text>
		<image weight=‘1’ src="testSrc"/>
	</tableRow>
</page>

 

در مثال بالا نوشته‌ی اول عرض ثابتی ندارد و فضای مورد نیاز خود را اشغال می‌کند. فضای باقی مانده به ۳ قسمت تقسیم می شود که ۲ قسمت آن به نوشته‌ی دوم اختصاص می‌یابد و یک قسمت آن به عکس.

 

تمام مقادیر وزن باید عدد صحیح باشند. در صورتی که نیاز دارید محتوایی ۱.۵ برابر دیگری باشد می‌توانید به اولین عدد صحیح بعد تبدیلش کنید یعنی وزن کامپوننت بزرگتر را ۳ و وزن کامپوننت کوچک را ۲ بدهید. ( ضرب در ۲ ).