۹۵/۲/۲۵: قوانین مربوط به «اسپم و جایگاه برنامه‌ها در بازار» در راستای تبلیغات صحیح، به‌روز شدند.